Cam kết chính sách bảo mật của chúng tôi

Đối tượng và phạm vi áp dụng Chính sách này điều chỉnh cách thức mà VnExpress thu thập và xử lý, lưu trữ dữ liệu cá nhân của Người dùng sử dụng hoặc tương tác với các sản phẩm, trang web, ứng dụng hoặc dịch vụ của VnExpress Để tránh nhầm lẫn,...

Cập nhật lần cuối: 07/10/2023

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

Chính sách này điều chỉnh cách thức mà VnExpress thu thập và xử lý, lưu trữ dữ liệu cá nhân của Người dùng sử dụng hoặc tương tác với các sản phẩm, trang web, ứng dụng hoặc dịch vụ của VnExpress Để tránh nhầm lẫn, Chính sách bảo mật dữ liệu này chỉ áp dụng cho người dùng là cá nhân. VnExpress khuyến khích người dùng đọc kỹ Chính sách này và thường xuyên kiểm tra trang tin điện tử để cập nhật bất kỳ thay đổi nào mà VnExpress có thể thực hiện theo các điều khoản của Chính sách.

2. Giải thích từ ngữ

Là cá nhân tiếp cận, tìm hiểu, đăng ký, sử dụng hoặc có liên quan trong quy trình hoạt động, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của VnExpress.

3. Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân

3.1. VnExpress có thể xử lý dữ liệu cá nhân của Người dùng cho một hoặc nhiều mục đích sau đây: (a) Cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ của VnExpress (b) Điều chỉnh, cập nhật, bảo mật và cải tiến các sản phẩm, dịch vụ, ứng dụng mà VnExpress đang cung cấp cho người dùng (c) Xác minh danh tính và đảm bảo tính bảo mật thông tin cá nhân của Người dùng; (d) Đáp ứng các yêu cầu dịch vụ và nhu cầu hỗ trợ của Người dùng (e) Thông báo cho Người dùng về những thay đổi đối với các chính sách, khuyến mại của các sản phẩm, dịch vụ mà VnExpress đang cung cấp (f) Đo lường, phân tích dữ liệu nội bộ và các xử lý khác để cải thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ/sản phẩm của VnExpress hoặc thực hiện các hoạt động truyền thông tiếp thị (g) Ngặn chặn và phòng chống gian lận, đánh cắp danh tính và các hoạt động bất hợp pháp khác (h) Để có cơ sở thiết lập, thực thi các quyền hợp pháp hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý của VnExpress, Người dùng hoặc bất kỳ cá nhân nào. Các mục đích này có thể bao gồm việc trao đổi dữ liệu với VnExpress và tổ chức khác để ngăn chặn và phát hiện gian lận, giảm rủi ro về tín dụng (i) Tuân thủ pháp luật hiện hành, các tiêu chuẩn ngành có liên quan và các chính sách hiện hành khác của VnExpress (j) Bất kỳ mục đích nào khác dành riêng cho hoạt động vận hành của VnExpress 3.2. VnExpress sẽ yêu cầu sự cho phép của Người dùng trước khi sử dụng dữ liệu cá nhân của Người dùng theo bất kỳ mục đích nào khác ngoài các mục đích đã được nêu tại Điều 3.1 trên, vào thời điểm thu thập dữ liệu cá nhân của Người dùng hoặc trước khi bắt đầu xử lý liên quan hoặc theo yêu cầu khác hoặc được pháp luật hiện hành cho phép.

4. Bảo mật Dữ liệu cá nhân Người dùng

3.1. VnExpress có thể xử lý dữ liệu cá nhân của Người dùng cho một hoặc nhiều mục đích sau đây: (a) Cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ của VnExpress (b) Điều chỉnh, cập nhật, bảo mật và cải tiến các sản phẩm, dịch vụ, ứng dụng mà VnExpress đang cung cấp cho người dùng (c) Xác minh danh tính và đảm bảo tính bảo mật thông tin cá nhân của Người dùng; (d) Đáp ứng các yêu cầu dịch vụ và nhu cầu hỗ trợ của Người dùng (e) Thông báo cho Người dùng về những thay đổi đối với các chính sách, khuyến mại của các sản phẩm, dịch vụ mà VnExpress đang cung cấp (f) Đo lường, phân tích dữ liệu nội bộ và các xử lý khác để cải thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ/sản phẩm của VnExpress hoặc thực hiện các hoạt động truyền thông tiếp thị (g) Ngặn chặn và phòng chống gian lận, đánh cắp danh tính và các hoạt động bất hợp pháp khác (h) Để có cơ sở thiết lập, thực thi các quyền hợp pháp hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý của VnExpress, Người dùng hoặc bất kỳ cá nhân nào. Các mục đích này có thể bao gồm việc trao đổi dữ liệu với VnExpress và tổ chức khác để ngăn chặn và phát hiện gian lận, giảm rủi ro về tín dụng (i) Tuân thủ pháp luật hiện hành, các tiêu chuẩn ngành có liên quan và các chính sách hiện hành khác của VnExpress (j) Bất kỳ mục đích nào khác dành riêng cho hoạt động vận hành của VnExpress 3.2. VnExpress sẽ yêu cầu sự cho phép của Người dùng trước khi sử dụng dữ liệu cá nhân của Người dùng theo bất kỳ mục đích nào khác ngoài các mục đích đã được nêu tại Điều 3.1 trên, vào thời điểm thu thập dữ liệu cá nhân của Người dùng hoặc trước khi bắt đầu xử lý liên quan hoặc theo yêu cầu khác hoặc được pháp luật hiện hành cho phép.