XỬ LÝ CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP THÀNH PHÂN HỮU CƠ – ĐỊNH HƯỚNG MỚI CỦA CÔNG NGHỆ XANH